Otázky a odpovede

Ako sa mám k vám prihlásiť ?

U nás sa môžte prihlásiť celoročne.

Stačí si vybrať termín ( pozri aktuálny rozvrh   )

Prihlásiť sa môžte telefonicky, sms-kou ,alebo mailom. 

Platba za kurz sa uskutočňuje vopred na účet.

Ak nie je v tom čase volné miesto?

Môžete sa u nás  nezáväzne náhlasiť  ( rezervovať si miesto ) a keď sa uvolní, budeme Vás kontaktovať.

 

 

Pre aký vek detí je cvičenie?

Cvičenie je pre deti vo veku od 3 do 15 rokov.

Deti ostávajú na hodine samé bez rodičov.

V prípade akéhokoľvek problému vás bude inštruktorka  ihneď kontaktovať.

 

 

 

Platba za kurz

Úhradu za kurz je možné realizovať len prevodom na účet  poskytovateľa kurzov.

Do poznámky prosím uveďte meno účastníka kurzu. Ak nebude platba zrealizovaná (na účte prijímateľa) do určeného dátumu, prihláška nebude akceptovaná. Miesto automaticky posunieme ďalej, nakoľko naša kapacita je limitovaná, a máme deti, ktoré čakajú na miesto.

Neváhajte so zaplatením kurzu, ak chcete mať garantované miesto.

Čo si treba priniesť a pokyny pre rodičov

Dieťa si na tréning prinesie: 

  • športové oblečenie
  • čistú športovú obuv určenú do telocvične ( nie cvičky )
  • pitie v umelo-hmotnej fľaši
  • uterák, hygiencké vreckovky 
  • rodičia prezlečú deti v šatniach
  • ihneď po prezlečení môžete dieťa odovzdať trénerovi
  • dieťa navštevujúce tréningy  len v  dobrom zdravotnom stave
  • tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia
  • rodič čaká dieťa buď v šatni, alebo opustí školu 

Rodičia si prídu  pre dieťa po skončení hodiny ( 18:00 vás bude inštruktorka čakať pred vchodovými dverami školy a vpustí vás dnu )

 

     

 

Môže rodič ostať na hodine?

Na prvej hodine má dieťa možnosť stráviť s rodičom.

Rodič sa môže zapojiť do cvičenia a dieťaťu pomôcť, ale nesmie nijako inak narúšať hodinu ( pokynmi a výkrikmi)

Rodič môže byť na hodine, len u detí, ktoré sa zaradené ako Začiatočníci ( vek 3 roky )

 

Náhrada zameškaných hodín

Za neúčasť účastníka na kurze nevzniká nárok na finančnú náhradu.

Účastník kurzu má nárok na 1 náhradu maximálne  v rámci daného kurzu. 

Ak ste viackrát chýbali, tie hodiny Vám prepadnú.  Náhradné hodiny  nie je možné prenášať do ďalšieho predplateného cvičenia. Pokiaľ sa hodina neuskutoční zo strany prevádzkovateľa kurzu, bude nahradená v termíne, alebo Vám budú vrátené peniaze. Ak nemôžete prísť na cvičenie, prosím informujte nás mailom, alebo sms-kou (kondicnecvicenie@gmail.com , 0907 763 719 )

 

 

Čo ak sa moje dieťa nezapája?

Neočakávame, že dieťa bude na prvej hodine robiť všetko to, čo sa od neho vyžaduje.

Na prvej hodine sa nedá objektívne zhodnotiť ako dieťa bude reagovať na cvičení, výsledky je vidieť až na ďalších hodinách. U každého dieťaťa je to individuálne a preto treba byť trpezlivý a čas ukáže ako sa dieťa na jednotlivých cvičeniach zapája.

info pre vek od 3- 5 rokov

Dieťa sa naučí, že na hodine sa opakujú prvky a postupne vie čo ma očakávať a robiť. Ak dieťa nechce niektoré hry alebo cvičenie robiť, netreba ho nútiť, sme toho názoru, že cvičenie je hlavne zábavou. Treba ho nechať nech sleduje detičky a postupne sa zapojí samo do cvičenia.

Zodpovednosť za hmotné ujmy klientov

Účastníci kurzov sú povinní si vziať cennosti so sebou do telocvične. V prípade nerešpektovania uvedeného pokynu prevádzkovateľ cvičenia nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody účastníka prípadnou krádežou osobných vecí.

 

Storno podmienky

Účastník kurzu je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľovi cvičenia vopred, inak mu nebude vrátená nevyčerpaná časť cvičenia.

Ak sa účastník cvičenia nemôže zo zdravotných, resp. iných dôvodov ďalej zúčastňovať kurzu (nemôže dokončiť daný kurz), bude mu po odpočítaní pomernej časti, vrátená alikvotná čiastka kurzovného (skrátená o manipulačný poplatok, vid, nižšie v tabuľke ). Povinnosťou účastníka kurzu (alebo jeho zákonného zástupcu) je danú skutočnosť oznámiť  formou emailovej správy, kde musia byť uvedené údaje odhlasovanej osoby (údaje musia korešpondovať s údajmi vyplnenými v prihláške) spolu s číslom účtu, kam má byť zvyšná čiastka poukázaná (číslo účtu musí korešpondovať s číslom účtu odkiaľ bolo kurzovné poukázané v prospech spoločnosti). Účastník kurzu (alebo jeho zákonný zástupca) si môže nárokovať na vrátenie alikvotnej čiastky kurzovného len od termínu doručenia emailovej správy s vyššie uvedenými náležitosťami na adresu spoločnosti organizujúcej kondičné kurzy pre deti. Spoločnosťou organizujúcou kondičné kurzy pre deti sa rozumie spoločnosť uvedená v kontaktoch  www stránky. ( kondicne-cvicenie.sk – Jonťo – Jozef Sašík )

Manipulačné poplatok

V prípade zrušenia prihlášky pred začiatkom, resp. počas konania kurzu, vám vrátime alikvotnú čiastku (mínus už uskutočnené hodiny po dobu, kedy ste písomne požiadali o storno kurzu) skrátenú o manipulačný poplatok zo sumy kurzovného podľa nasledovnej tabuľky.

To znamená, zistíme počet nevyčerpaných zaplatených hodín a bude vám vrátených podľa nasledovnej tabuľky (alikvotná čiastka - % manipulačný poplatok )

 

Počet dní

Manipulačný poplatok

7 dní pred začiatkom kuru

0 %

V deň začiatku kurzu do polovice

20%

Od polovice trvania kurzu

100%

V prípade predčasného ukončenia kurzu, alebo neotvorenia kurzu zo strany prevádzkovateľa vám bude vrátená časť peňazí za nevyčerpané hodiny cvičenia.

 

Organizačné podmienky kurzu

Ako prevádzkovateľ cvičenia nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné zdravotné problémy účastníkov  cvičenia. Pokiaľ má klient zdravotné problémy, je povinný sa o vhodnosti pohybovej aktivity poradiť s lekárom.

Každý rodič alebo zákonný zástupca, ktorý je prítomný na hodine, je zodpovedný za svoje dieťa.

Ak je dieťa odovzdane trénerovi, je za dieťa zodpovedný prevádzkovateľ - tréner.  Prevádzkovateľ  sa zaväzuje zaradiť do hodiny cvičenia a pomôcky, ktoré sú adekvátne veku a vývinu  detí.

Na cvičenie treba chodiť skôr, aby sa deti stihli prezliecť. Prosíme rodičov, aby nemeškali a tým svoje detičky neukracovali o čas na začiatočnú rozcvičku a cvičenie.

Škola je počas cvičenia zamknutá. Možnosť prísť v polke hodine nie je možné. Treba myslieť na to, že tréner cvičí s deťmi a nemôžu chodiť otvárať dvere.  Dvere budú otvorené po skončení hodiny.

Na prvej hodine má dieťa možnosť stráviť s rodičom.  Rodič sa môže zapojiť do cvičenia a dieťaťu pomôcť, ale nesmie nijako inak narúšať hodinu ( pokynmi a výkrikmi ).

Súhlas dotknutej osoby

V zmysle § 7 zák. č. 428/2002 Zb. O ochrane osobných údajov, súhlasí dotknutá osoba (účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca) so spracovaním osobných údajov pre interné účely spoločnosti. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s prípadným použitím fotografií, resp. videozáznamov, kde je vyobrazená, pre marketingové účely prevádzkovateľa kurzov bez nároku na honorár.

Cenník Kondičné cvičenie

Prihlásiť sa môžte celoročne

Predplatené cvičenie - cena za 1h / 6 eur ( 60 minút )

KURZ CVIČENIA: chodí sa pravidelne každý týždeň.

pozri aktuálny rozvh www.kondicne-cvicenie.sk/rozvrh/

 

Záznamy: 1 - 11 zo 11

Kontaktujte nás

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Kontakt

Kondičné cvičenie ZŠ Nobelovo nám. 6
Bratislava - Petržalka
851 05
tréner: +421 905 415 504
kondicnecvicenie@gmail.com